8 ročné

 Všeobecné pokyny

  

 1. Východisková známka na všetkých náradiach: 10 bodov.
 2. Pri nesplnení predpísaných prvkov v zostavách je zrážka: - 1,0 bod za každý predpísaný prvok.
 3. Zoskok z náradia - zapichnúť: + 0,1 boda.

Preskok

 -          Vykonajú sa dva premety vpred cez kocky /100 cm/ do stoja. Započíta sa lepší preskok.

-          Povolená je podložka pod mostík vo výške 10 cm.

Bradlá

1.   Vzoprenie vzklopmo do zákmihu

zrážky v zákmihu:      viac ako 90° :              - 0,0 boda

                                   90° - 45°:                    - 0,3 boda

                                   menej ako 45°:            - 1,0 bod, prvok sa nepočíta

 1. toč vzad
 2. zákmihom výskok do vzporu drepmo
 3. skokom prehmat na hornú žrď
 4. veľvýmyk 

zrážky:                                    cez vystreté paže:       – 0,0 boda

                                   pokrčené paže:            - 0,1 – 0,3 boda

skrčené paže:              - 0,5 boda

 1. zákmih do vzporu stojmo /znožmo/
 2. podmet

zrážky:                        úroveň žrde:               - 0,0 boda

pod úrovňou žrde:      - 0,1 boda – 0,5 boda

 

Kladina - zostava musí obsahovať minimálne dva rady

 1. váha predklonmo

 – zrážky za váhu:                 

úroveň rameno-noha viac ako 90°     - 0,0 boda

90°      - 0,3 boda

       menej ako 90°     - 1,0 bod, prvok sa nepočíta

 1. pomalý premet /akýkoľvek/
 2. obrat o 180° jednonožne
 3. dva skoky prednožením pokrčmo strižné (čertík)

zrážky:  kolená v horizontále         - 0,0 boda          

                          kolená pod horizontálou  - 0,1 boda

      5. zoskok – rondát do stoja na zemi

 

 Prostné – povinné prvky v zostave, priestor 12x12 m/ alebo diagonála

 

1.      rondát – rýchly premet vzad odrazom obojnožne s doskokom obojnožne (flik-flak)

2.      pomalý premet vpred alebo rýchly premet vpred s doskokom jednonožne

3.      pomalý premet vzad z prednoženia – cez bočné roznoženie 180°v stoji na rukách do stoja prehnutým telom prechod arabeskou.

                                           ak nezačína z prednoženia zrážka 0,3b.

4.      obrat o 180° vo výpone jednonožne

5.      akýkoľvek gymnastický skok z pravidiel ŠG žien.